Baza modelek Glamour Models: Modelki, Fotomodelki, Hostessy

sobota, 12 sierpnia 2017

Christmas tree without loops in PHP only 109 characters

113 chars:
$s=10;$r=range(1,$s);array_walk($r,function($v)use($s){echo str_repeat(' ',$s-$v).str_repeat('+',$v*2-1)."\n";});

109 chars:
$s=10;$r=range(1,$s);array_walk($r,function($v)use($s){printf('%'.($s+$v-1)."s\n",str_repeat('+',$v*2-1));});

125 chars:
$s=10;$r=range(1,$s);array_walk($r,function($v)use($s){echo str_pad(str_repeat('+',$v*2-1),$s+$v-1,' ',STR_PAD_LEFT)."\n";});


Result:
     +
    +++
    +++++
   +++++++
   +++++++++
  +++++++++++
  +++++++++++++
 +++++++++++++++
 +++++++++++++++++
+++++++++++++++++++

sobota, 1 kwietnia 2017

Jak dodać font do Photoshop bez instalacji w Windows

Jak dodać font do Photoshop bez instalacji w Windows?

Wystarczy wrzucić pliki czcionek do folderu
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Fonts\
dla wersji 32-bit
lub
C:\Program Files\Common Files\Adobe\Fonts\
dla wersji 64-bit.

Jeśli katalog Fonts nie istnieje, to należy go utworzyć.

środa, 6 stycznia 2016

Jak stworzyć archiwum Zip w PHP

Przykład rekursywnego tworzenia archiwum Zip:

<?php

$directory = 'files';

$path = __DIR__ . '/' . $directory;
$filename = sprintf('%s.zip', $path);


$zip = new ZipArchive;
$zip->open($filename, ZipArchive::CREATE);

$files = new RecursiveIteratorIterator(
  new RecursiveDirectoryIterator($path),
  RecursiveIteratorIterator::LEAVES_ONLY
);

foreach ($files as $name => $file) {
  if (! $file->isDir()) {
    $filePath = $file->getRealPath();
 
    $relativePath = substr($filePath, strlen($path) + 1);
 
    $zip->addFile($filePath, $relativePath);
  }
}

$zip->close();

środa, 31 grudnia 2014

Pobranie poprzedniego i następnego rekordu dowolnego zapytania w MySQL

Poniższe funkcje są przykładem, jak pobrać sąsiadujące wiersze w dowolnym zapytaniu z uwzględnieniem sortowania:

public function getPrevItem($id, $onlyActive = true, $categoryId = null) {
  $where = ' WHERE 1 = 1 ';
  $sqlParams = array();

  if ($onlyActive) {
    $where .= ' AND a.`active` = 1 AND c.`active` = 1 ';
  }

  if ($categoryId !== null) {
    $where .= ' AND a.id_category = ? ';
    $sqlParams[] = $categoryId;
  }

  $this->getSql()->query("SET @item_offset = -1");
  $sql = "SELECT * FROM (
        SELECT @item_offset := @item_offset + 1 AS `item_offset`, id
        FROM (
          SELECT a.id
          FROM `articles` a
          JOIN `articles_category` c ON c.id = a.id_category
          $where
          ORDER BY a.`pos` DESC, a.`id` DESC
        ) AS x
      ) AS t WHERE t.id = ?";

  $itemOffset = (int) $this->getSql()->value($sql, array_merge($sqlParams, array($id)));
  if ($itemOffset == 0) {
    return false;
  }

  $prevOffset = $itemOffset - 1;
  $sql = "SELECT a.*, c.name AS category_name, c.slug AS category_slug
      FROM `articles` a
      JOIN `articles_category` c ON c.id = a.id_category
      $where
      ORDER BY a.`pos` DESC, a.`id` DESC
      LIMIT 1
      OFFSET $prevOffset";

  $prev = $this->getSql()->one($sql);
  return $prev;
}

public function getNextItem($id, $onlyActive = true, $categoryId = null) {
  $where = ' WHERE 1 = 1 ';
  $sqlParams = array();

  if ($onlyActive) {
    $where .= ' AND a.`active` = 1 AND c.`active` = 1 ';
  }

  if ($categoryId !== null) {
    $where .= ' AND a.id_category = ? ';
    $sqlParams[] = $categoryId;
  }

  $this->getSql()->query("SET @item_offset = -1");
  $sql = "SELECT * FROM (
        SELECT @item_offset := @item_offset + 1 AS `item_offset`, id
        FROM (
          SELECT a.id
          FROM `articles` a
          JOIN `articles_category` c ON c.id = a.id_category
          $where
          ORDER BY a.`pos` DESC, a.`id` DESC
        ) AS x
      ) AS t WHERE t.id = ?";

  $itemOffset = (int) $this->getSql()->value($sql, array_merge($sqlParams, array($id)));

  $nextOffset = $itemOffset + 1;
  $sql = "SELECT a.*, c.name AS category_name, c.slug AS category_slug
      FROM `articles` a
      JOIN `articles_category` c ON c.id = a.id_category
      $where
      ORDER BY a.`pos` DESC, a.`id` DESC
      LIMIT 1
      OFFSET $nextOffset";

  $next = $this->getSql()->one($sql);
  return $next;
}


Legenda:
$this->getSql()->query() - wykonuje zapytanie
$this->getSql()->value() - zwraca wartość pierwszej kolumny w pierwszym rekordzie wyniku zapytania
$this->getSql()->one() - zwraca jeden rekord zapytania

wtorek, 13 sierpnia 2013

Ignorowanie polskich znaków w MySQL

Jeśli chcemy znaleźć słowo 'żółw', można wpisać tylko 'zolw' (opcja dla leniwych lub niewyedukowanych).
Rozwiązanie jest takie:

SELECT * 
FROM `animals` 
WHERE `name` COLLATE utf8_general_ci LIKE '%zolw%';

SELECT * 
FROM `animals` 
WHERE `name` COLLATE utf8_general_ci LIKE '%żółw%';

Oba zapytania są równoważne.

czwartek, 14 lutego 2013

Zaślepka dla nie załadowanych obrazków w jQuery

Witam,
pokażę jeden ze sposobów na wstawienie zaślepki obrazków, które nie zostały wczytane:

$(window).load(function() {
 var w, h, w1, h1;
 $('img').each(function() {
  if (!this.complete
    || typeof this.naturalWidth == "undefined"
    || this.naturalWidth == 0) {
   w = 100;
   h = 100;
   w1 = parseInt($(this).attr('width'), 10);
   h1 = parseInt($(this).attr('height'), 10);
   if (w1 && h1) {
    w = w1;
    h = h1;
   }
   this.src = 'http://placehold.it/'+w+'/'+h;
  }
 });
});

Ten sposób działa w normalnych przeglądarkach.

niedziela, 16 września 2012

Generowanie struktury drzewiastej do testów

Jak wygenerować tablicę, która będzie reprezentować strukturę drzewiastą?

Pomocna będzie funkcja do generowania losowych wartości tekstowych:
function randomText(){
 $ch = range('a', 'z');
 $count = count($ch);
 $length = rand(5, 10);
 $text = '';
 
 for($i=0; $i < $length; $i++){
 $text .= $ch{rand(0, $count-1)};
 }
 
 return $text;
}

Utwórzmy klasę Tree, która będzie miała trzy prywatne właściwości określające wygenerowane drzewo, liczbę poziomów drzewa oraz liczbę gałęzi na każdym poziomie.
Do metody Tree::makeTree() przekazujemy wartości, które określą nam wielkość drzewa.
W końcu generujemy rekurencyjnie drzewo w prywatnej metodzie Tree::_makeTree(). Wartości przekazywane do tej metody to aktualny poziom, numer gałęzi na poziomie oraz numer węzła w drzewie, tzn. klucz w tablicy rodzica.
class Tree{
 private $tree; // wygenerowane drzewo
 private $levels; // liczba poziomów drzewa
 private $branches; // liczba gałęzi na każdym poziomie
 
 public function makeTree($levels, $branches){
 $this->tree = array();
 $this->levels = $levels;
 $this->branches = $branches;
 
 $this->_makeTree();
 }
 
 private function _makeTree($level = 0, $branch = 0, $id = null){
 if ($level > $this->levels) {
  return;
 }
 
 $this->tree[] = array('value' => randomText(), 'parent' => $id);
 
 end($this->tree);
 $id = key($this->tree);
 
 for($i=0; $i < $this->branches; $i++) {
  $this->_makeTree($level+1, $i, $id);
 }
 }
 
 public function getTree(){
 return $this->tree;
 } 
}

Aby wartości w drzewie miały za każdym razem takie same wartości, można ustawić generator liczb losowych.
srand(0);
$t = new Tree();
$t->makeTree(3,2);
var_dump($t->getTree());

Te ustawienia wygenerują tablicę o tej strukturze:
array
 0 => 
  array
   'value' => string 'eifefuq' (length=7)
   'parent' => null
 1 => 
  array
   'value' => string 'yknjklv' (length=7)
   'parent' => int 0
 2 => 
  array
   'value' => string 'fovima' (length=6)
   'parent' => int 1
 3 => 
  array
   'value' => string 'rtnuteg' (length=7)
   'parent' => int 2
 4 => 
  array
   'value' => string 'miagkiylls' (length=10)
   'parent' => int 2
 5 => 
  array
   'value' => string 'xbpvmgosn' (length=9)
   'parent' => int 1
 6 => 
  array
   'value' => string 'tqwrsjw' (length=7)
   'parent' => int 5
 7 => 
  array
   'value' => string 'ocjmxpr' (length=7)
   'parent' => int 5
 8 => 
  array
   'value' => string 'uarkvdrq' (length=8)
   'parent' => int 0
 9 => 
  array
   'value' => string 'coehs' (length=5)
   'parent' => int 8
 10 => 
  array
   'value' => string 'nkdupaci' (length=8)
   'parent' => int 9
 11 => 
  array
   'value' => string 'hvcjublmpy' (length=10)
   'parent' => int 9
 12 => 
  array
   'value' => string 'gihucb' (length=6)
   'parent' => int 8
 13 => 
  array
   'value' => string 'zzkpck' (length=6)
   'parent' => int 12
 14 => 
  array
   'value' => string 'nbjtsdg' (length=7)
   'parent' => int 12